Đang tải...


Giới thiệu
Điều khoản
© 2018 Bingbe Inc
Bùi Nguyên Hoà... đã đăng 1 câu hỏi trên OLM
2019-3-27

cho A = (700 x 4 + 800) : 1,6;  B = (350 x 8 + 800) : 3,2. Không tính, hãy so sánh A và B hơn kém nhau bao nhiêu lần?

0
1

kém nhau 2 lần . vì 700 x 4 = 350 x 8 . còn số cộng đều là 800 nên có thể bỏ qua bước này .  chia cho 1,6 và 3,2 mà 3,2 lớn gấp đôi 1,6 nên A = B x 2

72Trả lời
Loading