Đang tải...


Giới thiệu
Điều khoản
© 2018 Bingbe Inc
my Thuy Nguyen... đã đăng 1 câu hỏi trên Học24
2019-4-16

Trên cùng nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox,vẽ 2 tia Ot và Oy sao cho góc xOt=40 độ và góc xOy=80 độ.

a. tính góc yOt

b.tia Ot có phải là tia phân giác của góc xOy ko?vì sao?

c. vẽ tia Ox" là tia đối của tia Ox, vẽ tia Om sao cho Oy là tia phân giác của góc mOt . Tính góc mOt"

0
1

a, trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox,có:góc xOt =\(40^0\);góc xOy=\(80^0\)

=>xOt<xOy(vì 40<80)

=>tia Ot nằm giữa hai tia Ox và Oy

=>xOt+yOt =xOy

=>\(40^0+y\text{O}t=80^0\)

=>yOT=\(80^0-40^0=40^0\)

b,theo ý a, tia Ot nằm giữa hai tia Ox và Oy(1), góc yOt=\(40^0\)\(m\text{à}\) góc xOt=\(40^0\)

=>góc xOt=yOt(2)

từ (1) và (2)=> tia Ot là tia phân giác của góc xOy

c,vì Ox và Ox'' là 2 tia đối nhau

=> góc xOt và góc mOt là 2 góc kề bù

=>xOt+mOt=\(180^0\)

=>\(40^0+mOt=180^0\)

=> mOt=\(180^0-40^0=140^0\)

Trả lời
Loading