Đang tải...


Giới thiệu
Điều khoản
© 2018 Bingbe Inc
Nigi đã đăng 1 câu hỏi trên OLM
2019-4-16

Cho tam giác nhọn ABC, kẻ AH vuông góc BC. Bt AB=13cm; AH=12cm; HC=16 cm. Tính độ dài các đoạn thẳng AC, BC

(vẽ hình nữa)

0
1

A B C H

Vẽ hơi xấu

Tam giác AHC vuông tại H

Áp dụng định lí py-ta-go ta có :

\(AC=\sqrt{AH^2+CH^2}=\sqrt{12^2+16^2}=\sqrt{400}=20\left(cm\right)\)

Tam giác AHB vuông tại H 

Áp dụng định lí py-ta-go ta có :

\(BH=\sqrt{AB^2-AH^2}=\sqrt{13^2-12^2}=\sqrt{25}=5\left(cm\right)\)

\(\Rightarrow BC=BH+HC=5+16=21\left(cm\right)\)

3Trả lời
Loading