Đang tải...


Giới thiệu
Điều khoản
© 2018 Bingbe Inc
vũ ngọc vân đã đăng 1 câu hỏi trên OLM
2019-3-24

Cho a,b,c là 3 số thực khác 0, thỏa mãn a+b-c/c = b+c-a/a =c+a-b/b và a+b+c khác 0.

hãy tính giá trị biểu thức B = (1+b/a). (1+a/c). (1+c/b)

0
4

chumia sư phụ cứu zới !!!

2Trả lời

a+b-c/c=b+c-a/a=c+a-b/b

=>a+b-1=b+c-1=c+a-1

=>a+b=b+c=c+a

Vì a+b=b+c

=>a=b+c-b

=>a=c

Vì b+c=c+a

=>b=c+a-c

=>b=a

Mà a=c

=>a=b=c

Ta có:B=(1+b/a).(1+a/c).(1+c/b)

=>B=(1+b/b).(1+a/a).(1+c/c)

=>B=(1+1).(1+1).(1+1)

=>B=2.2.2

=>B=8

Vậy B=8

Hok tốt!

2Trả lời

\(\frac{a+b-c}{c}=\frac{b+c-a}{a}=\frac{c+a-b}{b}\)

\(\Rightarrow\frac{a+b-c}{c}+1=\frac{b+c-a}{a}+1=\frac{c+a-b}{b}+1\)

\(\Rightarrow\frac{a+b}{c}=\frac{b+c}{a}=\frac{c+a}{b}\)

+)Nếu a+b+c=0\(\Rightarrow a+b=-c;b+c=-a;c+a=-b\)

\(\Rightarrow B=\frac{a+b}{a}.\frac{c+a}{c}.\frac{b+c}{b}=\frac{-c}{a}.\frac{-b}{c}.\frac{-a}{b}=\frac{-\left(abc\right)}{abc}=-1\)

Nếu \(a+b+ c\ne0\)

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có 

\(\frac{a+b}{c}=\frac{b+c}{a}=\frac{c+a}{b}=\frac{2\left(a+b+c\right)}{a+b+c}=2\)

\(\Rightarrow a+b=2c\)

      \(b+ c=2a\)

       \(c+a=2b\)

\(\Rightarrow B=\frac{2c}{a}.\frac{2b}{c}.\frac{2a}{b}=2.2.2=8\)

52Trả lời

⇒a+b−c/c +1=b+c−a/a +1=c+a−b/b +1

⇒a+bc =b+ca =c+ab

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có

a+bc =b+ca =c+ab =2(a+b+c)/a+b+c =2

⇒a+b=2c

   b+c=2a

   c+a=2b

=>B=2c/a*2b/c*2a/b=2*2*2=8

Trả lời
Loading