Đang tải...


Giới thiệu
Điều khoản
© 2018 Bingbe Inc
Phạm Đứa Ah đã đăng 1 câu hỏi trên OLM
2019-2-11

tìm các số nguyên a

4a-3\(⋮3a+1\)

0
1

\(4a-3⋮3a+1\)

\(\Rightarrow3.\left(4a-3\right)⋮3a+1\)

\(\Rightarrow12a-9⋮3a+1\)

Trả lời
Loading