Đang tải...


Giới thiệu
Điều khoản
© 2018 Bingbe Inc
Han Sara đã đăng 1 câu hỏi trên Học24
2019-1-13

Tìm lỗi sai và sửa :

1, I live in a apartment in Ho Chi Minh city.

2, There isn't any post office near here.

3, What color is Laura's eyes ?

4, Which language do you speak good ?

0
2

1, a -> an

2, any -> a

3, is -> are

4, good -> well

Trả lời

Tìm lỗi sai và sửa :

1, I live in a->an apartment in Ho Chi Minh city.

2, There isn't any ->a post office near here.

3, What color is->are Laura's eyes ?

4, Which language do you speak good->well

Trả lời
Loading