Đang tải...


Giới thiệu
Điều khoản
© 2018 Bingbe Inc
Deo Ha đã đăng 1 câu hỏi trên Học24
2019-1-13

Cho 4,8g Mg tác dụng với dung dịch HCl 14,6%( vừa đủ)

a, Tính \(m_{H_2}\) tạo ra

b, m dung dịch HCl đã dùng

c, Tính C% muối thu được

0
1

a) Theo đề, ta có: \(n_{Mg}=\dfrac{4,8}{24}=0,2\left(mol\right)\)

PTHH: \(Mg+2HCl\rightarrow MgCl_2+H_2\)

Số mol: 0,2 mol -------------------------> 0,2 mol

Từ phương trình, ta được: \(n_{H_2}=n_{Mg}=0,2\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow m_{H_2}=0,2.2=0,4\left(g\right)\)

b) Cũng từ phương trình trên, ta được: \(n_{HCl}=2n_{Mg}=2.0,2=0,4\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow m_{HCl}=0,4.36,5=14,6\left(g\right)\)

Mà: C%dung dịch HCl = 14,6%

\(\Rightarrow\) mdung dịch HCl \(=\dfrac{m_{HCl}.100}{14,6}=\dfrac{14,6.100}{14,6}=100\left(g\right)\)

c) Ta có:

mdung dịch sau phản ứng = mMg + mdung dịch HCl - \(m_{H_2}\)

= \(4,8+100-0,4=104,4\left(g\right)\)

Theo phương trình, \(n_{MgCl_2}=n_{Mg}=0,2\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow m_{MgCl_2}=0,2.95=19\left(g\right)\)

\(\Rightarrow\) C%dung dịch muối sau phản ứng \(\left(MgCl_2\right)\) = \(\dfrac{19}{104,4}.100\%\approx18,2\%\)

Trả lời
Loading