Đang tải...


Giới thiệu
Điều khoản
© 2018 Bingbe Inc
LIÊN đã đăng 1 câu hỏi trên Học24
2019-1-12

1) cho hai số thực dương x,y thỏa nãm x+y =1 tìm min của S= \(\dfrac{1}{x}+\dfrac{4}{y}\)

2) cho hai số thực x,y thỏa mãn \(x^2+y^2-3\left(x+y\right)=-4\) tập giá trị của biểu thức S= x+y bằng bao nhiêu

0
2
Xem thêm bình luận khác

1/

\(S=\dfrac{1}{x}+\dfrac{2^2}{y}\ge\dfrac{\left(1+2\right)^2}{x+y}=\dfrac{9}{1}=9\)

\(\Rightarrow S_{min}=9\) khi \(\left\{{}\begin{matrix}\dfrac{1}{x}=\dfrac{2}{y}\\x+y=1\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=\dfrac{1}{3}\\y=\dfrac{2}{3}\end{matrix}\right.\)

2/

Áp dụng BĐT: \(2\left(x^2+y^2\right)\ge\left(x+y\right)^2\Rightarrow x^2+y^2\ge\dfrac{\left(x+y\right)^2}{2}\)

\(\Rightarrow\dfrac{\left(x+y\right)^2}{2}-3\left(x+y\right)\le x^2+y^2-3\left(x+y\right)=-4\)

\(\Rightarrow\dfrac{\left(x+y\right)^2}{2}-3\left(x+y\right)+4\le0\Leftrightarrow\left(x+y\right)^2-6\left(x+y\right)+8\le0\)

Đặt \(x+y=a\Rightarrow a^2-6a+8\le0\Rightarrow2\le a\le4\)

\(\Rightarrow2\le x+y\le4\)

\(\Rightarrow S\in\left[2;4\right]\)

Trả lời
Loading