Đang tải...


Giới thiệu
Điều khoản
© 2018 Bingbe Inc
Hằng Nguyễn Mi... đã đăng 1 câu hỏi trên Học24
2019-1-12

VĐ1

Bài 3: Giải các bất phương trình sau

a)\(\left\{{}\begin{matrix}2x^2+9x+7>0\\x^2+x-6< 0\end{matrix}\right.\)

b)\(\left\{{}\begin{matrix}x^2+4x+3\ge0^{ }\\2x^2-x-10\le0\\^{ }2x^2-5x+3>0\end{matrix}\right.^{ }}\)

VĐ 2:

Bài 1: tìm m để các pt sau : i) có nghiệm ii) vô nghiệm

a) (m-5)x2 - 4mx +m -2 =0

b) (-m2 +2m-3)x2 + 2( 2 - 3m)x - 3 =0

Bài 2: Tìm m để các bpt sau nghiệm đúng với mọi x:

a) 3x2 + 2( m-1)x + m+4 > 0

b) (m -1)x2 - 2(m+1)x + 3( m-2) >0

Bài 3 tìm m để các bpt sau vô ngiệm:

a) (m+2)x2 - 2(m -1)x +4 < 0

b) (m-3)x2 + (m+2)x - 4 > 0

0
0
Loading