Đang tải...


Giới thiệu
Điều khoản
© 2018 Bingbe Inc
NIKOLA Dương đã đăng 1 câu hỏi trên Học24
2019-1-12

mx^2 + x+2 =< 0
tìm m để bpt chứa tập nghiệm (0, dương vô cùng)
tìm m ------------------------------- [-2;2]

0
0
Loading