Đang tải...


Giới thiệu
Điều khoản
© 2018 Bingbe Inc
poppy Trang đã đăng 1 câu hỏi trên Học24
2019-1-11

giải hpt:

1,\(\left\{{}\begin{matrix}x^2y^2-2x+y^2=0\\2x^2-4x+3+y^3=0\end{matrix}\right.\)

2. \(\left\{{}\begin{matrix}\left(x^2-xy\right)\left(xy-y^2\right)=25\\\sqrt{x^2-xy}+\sqrt{xy-y^2}=3\left(x-y\right)\end{matrix}\right.\)

0
1
https://i.imgur.com/yw2PEGF.gif
Trả lời
Loading