Đang tải...


Giới thiệu
Điều khoản
© 2018 Bingbe Inc
2003 đã đăng 1 câu hỏi trên Học24
2018-11-8

Giải các pt sau bằng cách đặt ẩn phụ:

A. 3x6 - 10x3 + 3= 0

0
1

Đặt x3 = a

pt <=> 3a2 - 10a + 3 = 0

<=> (a - \(\dfrac{1}{3}\))(a - 3) = 0

<=> \(\left[{}\begin{matrix}a=\dfrac{1}{3}\\a=3\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=\dfrac{1}{\sqrt[3]{3}}\\x=\sqrt[3]{3}\end{matrix}\right.\)

Trả lời
Loading