Đang tải...


Giới thiệu
Điều khoản
© 2018 Bingbe Inc
gàdsfàds đã đăng 1 câu hỏi trên OLM
2018-10-1

tìm các số nguyên x,y thỏa mãn x^2-(y-3)x-2y-1=0

0
3
Loading