Đang tải...


Giới thiệu
Điều khoản
© 2018 Bingbe Inc
Đoàn Thị Thu H... đã đăng 1 câu hỏi trên OLM
6 ngày trước

Rút gọn:

A=\(\frac{4+\sqrt{3}}{\sqrt{1}+\sqrt{3}}+\frac{6+\sqrt{8}}{\sqrt{3}+\sqrt{5}}+...+\frac{2n+\sqrt{n^2-1}}{\sqrt{n-1}+\sqrt{n+1}}+...+\frac{240+\sqrt{14399}}{\sqrt{199}+\sqrt{121}}\)

0
1

sao ko hiển thị trả lời

Trả lời
Loading